Vilkår og betingelser


Denne hjemmeside ejes og drives af Business Trust ApS, Applebys Pl. 7 , 1411 København K , CVR-nr. 37 70 55 86.

Vilkår og betingelser for brug af Firmarating.dk


Brugen af Firmarating.dk (herefter "Firmarating") er underlagt nedenstående almindelige betingelser. Ved anvendelse og brug af Firmarating accepterer du således nedenstående betingelser.

Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Business Trust har til enhver tid ret til ensidigt at ændre disse vilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning.Brugervilkår


Firmarating er frit tilgængelig for alle. Hvis du ønsker at bidrage til platformens indhold af data, skal du registrere dig som bruger og logge ind ved hjælp af NemID.

Vi har ret til uden varsel og uden ansvar at slette eller suspendere dig som bruger. Vi har endvidere ret til at slette dine anmeldelser på Firmarating.

Som bruger får du et kodeord. Det er dit ansvar at sørge for at kodeordet ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom.

Det er ikke tilladt at skaffe eller forsøge at skaffe sig adgang til at bruge de dele af Firmarating, som forudsætter at man er registreret som bruger, hvis man ikke er registreret bruger.

Brugere må ikke publicere anmeldelser eller vurderinger på Firmarating, som:

  • er ulovlige, bedrageriske, svigagtige, vildledende, truende, krænkende, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, skadevoldende,
  • uanstændige, pornografiske eller blasfemiske,
  • har sexistisk, politisk eller racistisk karakter,
  • krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder,
  • er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende national eller international lovgivning,
  • har markedsføringsmæssig karakter eller formål,
  • strider mod Brugervilkårene, inklusive Brugerretningslinjerne,
  • har et illoyalt eller retsstridigt formål og/eller indhold (eller fremmer ulovlige formål),
  • kan forvolde teknisk skade (inklusive men ikke begrænset til computer vira, trojanske heste, orm eller andet skadelig programmel, data eller handling).

Brugere indestår i enhver sammenhæng for lovligheden af det indhold de bidrager med og overholdelse af disse vilkår.

Såfremt vi underrettes om eller på anden vis bliver opmærksom på, at indhold krænker gældende lovgivning og/eller disse betingelser, kan vi uden varsel slette indhold, ligesom vi - afhængig af karakter - vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vi har ret til at slette uden begrundelse.

Enhver bruger giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af krænkelse, der vedrører brugerens indhold.

Enhver bruger skal garantere at skadesløsholde os for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af den brugerens overtrædelse af disse vilkår eller gældende lovgivning. Enhver bruger er forpligtet til at ansvarsfriholde og skadesløsholde os for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af brugerens indhold.

Vi kan til enhver tid afkræve brugeren information om indhold afgivet af eller indhentet af denne bruger, herunder dokumentation for indholdet. Det skal blandt andet kunne dokumenteres, at indholdet er baseret på en faktisk relation mellem den person indholdet stammer fra og den virksomheder indholdet vedrører.

Brugere er ansvarlige for det data og det indhold de bidrager til Firmarating og indestår for at indholdet af de bidrag er korrekt.

Foretager en bruger anmeldelse af en virksomhed skal brugeren have en tilknytning som leverandør, kunde eller medarbejder.

Du må ikke anmelde virksomheder, som du har en personlig tilknytning til.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Business Trusts netværk, server, systemer mm.

Ethvert misbrug af ovennævnte vilkår og betingelser vil medføre spærring for adgang til Fimarating.

Alle brugere accepterer at skadeløsholde Business Trust for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Firmarating.Ansvarsfraskrivelse


Indholdet på Firmarating gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed.

Samtlige oplysninger gives uden nogen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

Det tilgængelige data på Firmarating, herunder beregnede scores, anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder på Firmarating har alene vejledende karakter.

De finansielle scores er udelukkende baseret på offentligt tilgængeligt regnskabsdata og vi indhenter ikke finansielle oplysninger fra andre kilder. De tilgængelige oplysninger og bergeninger udgør ikke kreditoplysning og kan ikke anvendes til bedømmelse af en virksomheds økonomiske soliditet eller kreditværdighed.

Business Trust er berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Firmarating og de tilgængelige tjenester og værktøjer.

Business Trust påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på Firmarating – herunder fejl i det tilgængelige data eller selskabsregistreringerne.

Business Trust kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller andre tekniske komplikationer, som kan opstå på websitet.

Business Trust kan endvidere i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for tab af indtægter, driftstab, tab af data, tab af forretningsmuligheder eller lignende tab.

Business Trust gennemgår ikke anmeldelser eller vurderinger, som vi modtager fra brugere af Firmarating. Vi kan til enhver tid undersøge, ændre, redigere eller slette indhold, hvis dette (i) foranlediges af tredjeparts anmodning, (ii) kræves i henhold til gældende lovgivning eller (iii) er nødvendig for, at Bidrag er i overensstemmelse med vores Brugerretningslinjer.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på Firmarating. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for enhver anmeldelse, vurdering eller bidrag.

Firmarating indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Business Trust ikke har kontrol.

Business Trust påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider. Business Trust tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Firmarating ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Business Trust fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Såfremt Business Trusts vilkår skulle blive anset som værende retsstridige eller ugyldige og derfor ikke kan håndhæves, påvirkes gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår ikke.Personoplysninger


Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Firmarating. Vores behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven samt vores Persondatapolitik, som du kan finde her.Rettigheder


Business Trust forbeholder sig retten til al materiale, information anmeldelser eller anden form for indhold, som brugerne bidrager med til Firmarating. Vi kan frit anvende og overdrage indhold til tredjemand.

Vores data må alene anvendes til brugeres interne brug. Vores data må dermed ikke kopieres, videresælges eller videregives og ej heller stilles til rådighed for en tredjemand uden forudgående tilladelse. Overtrædelse af dette kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Business Trust kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjepart uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugerne.Immaterielle rettigheder


Firmarating indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte Firmarating i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Business Trust.

Alle navne, logoer og varemærker på Firmarating til hører Business Trust og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Business Trust.

Al kommunikation mellem dig og Business Trust betragtes som ikke fortrolig og kan frit anvendes.

Ethvert misbrug af ovenstående betingelser vil medføre spærring for adgang til brug af Firmarating.

Hvis du mener, at vi har offentliggjort data uden tilladelse skal du kontakte os skriftligt via vores Kontakt os form. Vi behandler din henvendelse hurtigst muligt.Lovvalg og værneting


Brugen af Firmarating er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører Hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.